Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden uitgevoerd en/of lezingen, trainingen en adviezen worden gegeven.
Opdrachtnemer: Praktijk Modesto gevestigd te Roosendaal, Sportstraat 22, geregistreerd bij de KvK onder het nummer: 66544408
Overeenkomst: De tussen Praktijk Modesto en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of geven van lezingen, trainingen en adviezen.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
De door Praktijk Modesto toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn. Bij het niet betaling binnen dertig dagen is de opdrachtgever in verzuim en mag Praktijk Modesto zonder nadere ingebrekestelling 10 % rente per veertien dagen in rekening brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Praktijk Modesto maakt ter verkrijging van voldoening komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 20 % van het openstaande bedrag met een minimum van €40,-
Indien de werkelijk gemaakte kosten boven dit bedrag uitstijgen komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW, met vermelding van BTW tarief en andere heffingen van overheidswege alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten en andere onkosten.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
Alle offertes van Praktijk Modesto zijn vrijblijvend tenzij er een aanvaardingstermijn is gesteld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding tijdig verstrekt. Indien de noodzakelijke gegevens door opdrachtgever niet of niet tijdig zijn verstrekt is Praktijk Modesto bevoegd tot opschorting van de overeenkomst. Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk Modesto niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (offerte) door Praktijk Modesto retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever verstrekte informatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. Een annulering geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. In geval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert is Praktijk Modesto gerechtigd al gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door Praktijk Modesto niet konden worden voorzien en die meerwerk veroorzaken, zullen door Praktijk Modesto aan opdrachtgever worden doorbelast conform het afgesproken tarief. Er is sprake van meerwerk indien als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens van opdrachtgever Praktijk Modesto geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Door opdrachtgever verlangde wijzigingen na het verstrekken van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Praktijk Modesto ter kennis worden gegeven. Een wijziging is dan een aanvulling op de overeenkomst en geldt slechts als deze door beide is aanvaard.

Artikel 6 Opzegging
In geval een van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. In geval de deelnemers van de opdrachtgever na aanvang aan een training deze tussentijds beëindigen hebben de deelnemers geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht
Indien Praktijk Modesto haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Praktijk Modesto in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt verstaan ziekte aan de zijde van Praktijk Modesto (opdrachtnemer). Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Praktijk Modesto niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Praktijk Modesto is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Indien Praktijk Modesto aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Praktijk Modesto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Modesto is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De aansprakelijkheid van Praktijk Modesto is beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval en uitsluitend voor directe schade. Geen indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien schade te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van Praktijk Modesto.

Artikel 9 Geheimhouding
Opdrachtgever en Praktijk Modesto verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 Eigendom
Alle rechten met betrekking tot producten die Praktijk Modesto bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, materialen, systemen en programma’s komen toe aan Praktijk Modesto voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Alle door Praktijk Modesto verstrekte stukken ten behoeve van opdrachtgever zijn te gebruiken door opdrachtgever en te vermenigvuldigen ten behoeve van eigen gebruik in eigen organisatie. De stukken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Modesto openbaar worden gemaakt ofwel worden geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk Modesto voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Modesto toerekenbaar is. Opdrachtgever zal Praktijk Modesto de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraak van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Praktijk Modesto en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het recht van Praktijk Modesto een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Modesto, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.